Thông báo về việc thay đổi thời gian và thay đổi nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020!

Cập nhật 10/06/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Thông báo về việc thay đổi thời gian và thay đổi nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

            Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X