Tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Bổ sung)!

Cập nhật 18/06/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Bổ sung)

            1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

            2. Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

            3Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2020

            4. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

            5. Phiếu biểu quyết bằng văn bản

 

X