Tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Bổ sung)!

Cập nhật 04/06/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Bổ sung)

            1. Nội quy ĐHĐCĐ thường niên 2020

            2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020

            3. Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2020 về việc bổ nhiệm TGĐ Công ty

            4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Ngọc Diệp

            5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

        

X