Quyết định về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020!

Cập nhật 08/06/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Quyết định về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020)

            Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X