02/07/2019

Nghị quyết về việc bán hàng thép xuất khẩu với Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Nghị quyết về việc bán hàng thép xuất khẩu với Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng”
X