14/03/2019

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019”
X