06/01/2020

Nghị quyết về việc thông qua nội dung Hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 đối với Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng năm 2020!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Nghị quyết về việc thông qua nội dung Hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 đối với Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng năm 2020”
X