25/03/2019

Tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 - TISCO!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 - TISCO"!
X