Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC!

Cập nhật 25/06/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC”

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X